نمایشگاه پوستر رنگ عشق

نمایشگاه بین المللی دعوتی پوستر رنگ عشق از ۱۲ اسفند ماه  با هدف تقدیم به کودکان زلزله كرمانشاه در نیشابور برگزار می شود.

در قسمتی از استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «زبان تصاوير در عصرى كه زبان كلمات به نافهمى رفته است، نزديك ترين بُعد از ارتباط آدمى در جهان امروز است. جهانى كه درآميخته با رنج است و مرگ. ازين روست كه تصوير، بيانگر بُعد مشتركى از آدم هاست يعنى رنج هاى مشترك، مصيبت هاى مشترك و در آغازشان، مرگ. آنچه در اين مجال اما سبب پيوند آدميان امروز است فهم فريضه اى از انسانيت است به نام دست گيرى از يكديگر؛ هم نوع دوستى و اتحاد در وجه انسانيت.
پس در همين نقطه ايستاديم و در يكى از مثال هاى رنج يعنى كودكان زلزله كرمانشاه، دست هايمان را بهم را گره كرديم و با زبان تصوير نقش زديم رنجورى آدمى را؛ و در اقسام تصوير طرحِ ذهن زدن را، يعنى پوسترسازى را انتخاب كرديم تا روايتگر بصرى اى ثبت شده باشد از اتحادمان در رنج و حضورمان در تاريخ زلزله هاى اين خاك زمين.»

این رویداد به مدت یک هفته در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.