فراخوان مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی ۲۰۱۷

نمایشگاه بین‎المللی کتاب کودک شانگهای (CCBF) از تصویرگران جهان دعوت کرده است تا در مسابقه این نمایشگاه با عنوان مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی در سال ۲۰۱۷  شرکت کنند. در متن فراخوان این جشنواره چنین آمده است:

۱- چه آثاری می‌توانند شرکت کنند:

شرکت‌کنندگان می‌بایست پنج تصویر مربوط به یک کتاب تصویری (چاپ‌شده یا چاپ‌نشده) که تا پیش از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۴) خلق‌شده‌ باشد، را برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.

تکنیک و موضوع آثار آزاد است.

آثاری که برای دوره‌های پیشین مسابقه فرفره طلایی ارسال‌شده، نمی‌توانند مجدداً برای مسابقه ارسال شوند.

۲- چه کسانی می‌توانند در مسابقه شرکت کنند؟

شرکت‌کنندگان بایستی بین ۱۸-۴۰ سال سن داشته باشند.

آثار می‌توانند به شکل انفرادی یا گروهی توسط مدرسه، آژانس ادبی، ناشر یا انجمن ارسال شوند.

۳- مهلت ارسال

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ (۹ شهریور) است.

۴- شیوه شرکت

فایل دیجیتالی آثار، در فرمت JPG یا JPEG، کیفیت ۳۰۰ dpi و حجم کمتر از ۱۰ مگابایت برای هر فایل، باید در سایت رسمی جشنواره به آدرس زیر بارگذاری شود.

illustrators.ccbookfair.com

چنانچه آثار پیش ازاین منتشرشده‌اند بایستی شابک آنها، نام ناشر و اطلاعات کتابشناسی اثر نیز در فرم ثبت‌نام ذکر شود.

۵- روند داوری

تمام آثار ارسالی توسط گروهی متشکل از تصویرگران، ناشران و متخصصان کتاب‌های تصویری ارزیابی می‌شوند.

دور اول داوری در سپتامبر ۲۰۱۷ ( اواسط  شهریور) و دور دوم در نیمه اول اکتبر (اواسط مهر) انجام می شود و برندگان نیز در اواخر اکتبر (اواخر مهر) معرفی می‎شوند.

۶-جوایز

۶-۱- امتیازات فینالیست‌ها

آثار ۵۰ فینالیست‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک شانگهای ۲۰۱۷ به نمایش درخواهد آمد.

آثار فینالیست در کاتالوگ نمایشگاه منتشر می‌شود.

به فینالیست‌ها گواهی شرکت و یک نسخه از کاتالوگ داده خواهد شد.

آثار فینالیست‌ها در سایت نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.

فینالیست‌ها می‌توانند در تمامی کارگاه و برنامه‌های مرتبط با نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک شانگهای ۲۰۱۷ شرکت کنند.

۶-۲- جوایز 

جایـزه بـزرگ فرفـره طلایی و ۱۰۰۰۰ رنمینبـی بـه دو تصویرگـر (چینـی و غیرچینـی) برتـر تعلـق می‌گیـرد. برنـدگان در نمایشگاه سـال ۲۰۱۸ یـک نمایشگاه اختصاصـی خواهنـد داشـت.

۶-۳- جایزه ناشران

هیئت داوران متشــکل از نــاشران داخلی کتاب کودک یــک برنــده از میــان افــراد فینالیســت انتخــاب خواهنــد کــرد. برنــده ایــن جایــزه بــا یکــی از نــاشران چینــی بــرای تصویرگــری یــک کتــاب تصویــری وارد همــکاری خواهــد شــد.

۶-۵- جایزه مردمی

پـس ازاعلام افـراد فینالیسـت در سـایت جشـنواره در تاریـخ ۱۵ اکتبـر ۲۰۱۷ (۲۳ مهـر ۱۳۹۶)، عمـوم مـردم می‌تواننـد بـه آثـار محبوبشـان رأی بدهنـد. آرای مردمـی از زمان اعلام نتایج اولیه تـا تاریخ پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک شانگهای در ماه نوامبـر در سـایت ثبـت خواهـد شـد و نتیجـه آرا در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبـان ۱۳۹۵)، آخریـن روز نمایشگاه، اعلام خواهـد شـد. اثـر برنـده ایـن جایـزه به عنوان تصویـر رسـمی نمایشگاه کتـاب کـودک شـانگهای ۲۰۱۸ در پوسـتر، مورداستفاده قـرار خواهـد گرفـت.

 ۶-۵-کپی رایت

شرکت‌کنندگان به عنوان خالق آثار شناخته می‌شوند.

شرکت‌کنندگان تعهد می‌کنند که حقوق معنوی آثار متعلق به آنهاست.

شرکت‌کنندگان تمام مسـئولیت و تعهـدات مربـوط بـه اختلافـات احتمالی دربـاره حقـوق معنـوی آثـار را بـرعهـده می‌گیرنـد.

در صـورت بـروز اختـلاف جـبران خسارت‌های برگزارکننـده در اثـر هرگونـه اختـلاف در مـورد حقـوق معنـوی بـرعهـده شرکت‌کنندگان اسـت.

برگزارکننـده می‌توانـد در صـورت بـروز اختـلاف دربـاره حقـوق معنـوی آثـار، آنها را از نمایشگاه خـارج کنـد و چنانچـه ایـن اختـلاف پـس از اهـدای جوایـز بـروز کنـد، جایـزه اهدایـی را ملقـی اعـلام کند.

شرکت‌کنندگان موافقــت می‌کننــد کــه آثــار توســط برگزارکننــده بــه نمایــش درآیــد و در صــورت لــزوم بــه شــکل کاغــذی یــا دیجیتــال منتشــر شــود. برگزارکننــده می‌توانــد آثــار و اطلاعــات مربوطــه را بــرای نمایشگاه عمومــی اســتفاده کنــد.

 شرکت‌کنندگان موافقــت می‌کننــد که آثار توسط برگزارکنندگان و با همکاری نمایشگاه بین المللی کتاب کودک شانگهای در دیگر شهرهای چین یا خارج از چین به نمایش در بیاید و برگزارکنندگان موظف هستند تا اطلاعات نمایشگاه را به شرکت‌کنندگان اطلاع دهند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با نشانی زیر مکاتبه کنید:  popo@leewiart.comدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.